Regulamin zakupów

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

sklep.vermellonails.com

 

Sklep internetowy, działający pod adresem internetowym sklep.vermellonails.com, prowadzony jest przez przedsiębiorców działających pod firmąP.P.H.U NOVATO Dorota Zawisza, Wiesława Trzebinczyk S.C. NIP: 9542764187 REGON: 363998649, z siedzibą w Katowicach przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 14, zwany dalej Sklepem.

Zasady dokonywania zakupów w Sklepie określa niniejszy regulamin.

 

§ 1

Definicje

 

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą pod firmą P.P.H.U NOVATO Dorota Zawisza, Wiesława Trzebinczyk S.C., wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 9542764187, REGON 363998649.
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym sklep.vermellonails.com.
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 15. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, przedsiębiorców, którzy zobowiązali się do ich przestrzegania w odniesieniu do jednej lub większej liczby praktyk rynkowych.

 

§ 2

Zasady ogólne

 

 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie jest zapoznanie się przez klienta z niniejszym regulaminem oraz akceptacja jego postanowień.
 3. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem serwisu internetowego działającego pod adresem: sklep.vermellonails.com.
 4. Kontakt ze Sklepem możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: sklep@vermellonails.com.
 5. Towary oferowane w Sklepie są nowe, fabrycznie zapakowane oraz wprowadzone na rynek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Sprzedawca stosuje się do Kodeksu dobrych praktyk.

 

§ 3

Wymagania techniczne

 

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Firefox w wersji 50.1.0 lub nowszej,
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies,
 4. zainstalowany program FlashPlayer oraz włączona możliwość obsługi Javascript.

 

§ 4

Zamówienia

 

 1. Zamówienia w Sklepie przyjmowane są 24 godziny na dobę przez cały rok.
 2. Ceny podane na stronie internetowej są cenami brutto, podanymi w złotych. Ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 3. Zamówienie towaru przez klienta następuje po złożeniu przez niego jednoznacznego oświadczenia o zamówieniu wybranego towaru z obowiązkiem zapłaty.
 4. Warunkiem przystąpienia do realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, zawierające dane potrzebne do wysyłki, w tym: dane klienta, adres wysyłki, kontaktowy numer telefonu i adres poczty elektronicznej. Brak lub niekompletność danych może skutkować odmową realizacji zamówienia.
 5. Składając zamówienie, klient będący osobą fizyczną wyraża zgodę na  umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Sklepu w celu ich przetwarzania w związku z realizacją zamówienia. Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
 6. Skuteczność złożenia zamówienia przez klienta potwierdzana jest przesłaniem przez Sklep automatycznego e-maila potwierdzającego zawarcie umowy na adres poczty elektronicznej podany przez klienta.
 7. Przystąpienie do realizacji zamówienia następuje w momencie wpływu należności wynikającej z zamówienia wraz z kosztami przesyłki na rachunek bankowy Sklepu podany w e-mailu potwierdzającym zawarcie umowy.
 8. Wpłata należności (kwoty zamówienia wraz z kosztami przesyłki) winna nastąpić w terminie do 7 dni od przesłania potwierdzenia, o którym mowa w ust. 6. Po upływie tego terminu zamówienie nieopłacone zostaje anulowane.
 9. Ceną obowiązującą jest cena podana przez Sklep przy towarze w momencie składania zamówienia.

 

§ 5

Wysyłka

 1. Czas realizacji zamówienia (czas od zaksięgowania stosownej kwoty do wysyłki towaru) wynosi do jednego dnia roboczego. Sklep niezwłocznie informuje klienta o przeszkodach lub opóźnieniach w realizacji zamówienia.
 2. Towar wysyłany jest na adres podany przez klienta w formularzu zamówienia.
 3. Towar wysyłany jest za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. Klient ponosi koszty wysyłki zgodnie z cennikiem.
 4. Czas dostawy zależny jest od przewoźnika i Sklep nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia.
 5. Do każdego zamówienia dołączany jest paragon fiskalny lub, po wybraniu przez klienta odpowiedniej opcji, faktura VAT.

 

§ 6

Odstąpienie od umowy

 

 1. Klient będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy z terminie 14 dni od dostarczenia towaru bez podania przyczyny. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi, jeżeli przedmiotem zamówienia jest towar w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 3. Odstąpienie od umowy przez konsumenta może nastąpić poprzez wypełnienie i wysłanie formularza dołączonego do wysłanego towaru.
 4. Warunkiem odstąpienia od umowy jest zachowanie towaru w stanie niezmienionym (bez śladów użycia), chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu.
 5. Sklep niezwłocznie (ale nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy) zwraca konsumentowi dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, chyba że nie otrzymał rzeczy z powrotem bądź nie otrzymał dowodu odesłania rzeczy od konsumenta.
 6. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument.
 7. Konsument obowiązany jest odesłać rzecz do Sklepu w terminie do 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 8. Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od umowy stanowią załączniki do niniejszego Regulaminu.

 

§ 7

Reklamacje

 

 1. Sklep odpowiada w ramach rękojmi za wady towaru stwierdzone przed upływem dwóch lat od dostarczenia.
 2. W przypadku stwierdzenia wystąpienia wady towaru w ciągu roku do jego dostarczenia, jeżeli klient jest konsumentem, domniemywa się, że wada ta istniała w momencie wydania towaru konsumentowi.
 3. Złożenie reklamacji następuje poprzez odesłanie towaru na adres sklepu wraz z oświadczeniem o wystąpieniu wady, zawierającym żądanie wymiany towaru na nowy wolny od wad bądź usunięcia wady.
 4. Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, jeżeli wada jest wadą istotną i Sklep nie wymienił towaru na nowy lub nie usunął wady, chyba że towar był już wymieniany bądź naprawiany.
 5. Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny towaru, jeżeli Sklep nie wymienił towaru na nowy lub nie usunął wady, chyba że towar był już wymieniany bądź naprawiany.
 6. Sklep poinformuje o sposobie ustosunkowania się do reklamacji w terminie 14 dni.
 7. Klient będący przedsiębiorcą traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sklepu
  o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Sklepu niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem zawiadomienia o wadzie.
 8. W przypadku odmowy uznania reklamacji, Sklep nie jest obowiązany do zwrotu kosztów dostarczenia i odesłania towaru poniesionych przez klienta.

 

§ 8

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

 

§ 9

Postanowienia końcowe

 

 1. Dla wszystkich umów zawieranych w Sklepie prawem właściwym jest prawo polskie.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 380), ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).
 3. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

                                                     Regulamin Wielkiej  Promocji Świątecznej 2+1

                                                                     Promocja obejmuje:

 Produkty do przedłużenia paznokci:

-żele podkładowe i bondery,

-żele budujące,kamuflaże,białe,

-płyny pomocnicze,

Kupując dwa takie same,trzeci otrzymasz za darmo.

 Kolorówkę 

-hybrydy Vermello Gel Polish,

-Brush-On Colours Gels -elastyczne żele kolorowe w pędzelku,

-Velvet Paint Gels - żele do One Stroke, Zhostovo i Micropainting,

- Artsy Colour Gels -żele bez filmu do Micropaintingu,

Promocja dotyczy zakupów w sklepie stacjonarnym oraz z zamówień w sklepie internetowym opłaconym przedpłatą na konto lup zapłatą za pomocą Payu.

Zamówienia " za pobraniem " nie są objęte promocją .

Wielka Promocja Świąteczna nie łączy się z innymi promocjami.

Czas realizacji zamówienia dotyczącej w/w promocji -do 31 stycznia 2019r.

Zamówienia będą realizowane na bieżąco i jak najszybciej to możliwe.  

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR  1

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) na adres P.P.H.U NOVATO Dorota Zawisza, Wiesława Trzebinczyk S.C.ul. gen. Władysława Sikorskiego 14, 40-282 Katowice; e-mail: sklep@vermellonails.com.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres P.P.H.U NOVATO Dorota Zawisza, Wiesława Trzebinczyk S.C.ul. gen. Władysława Sikorskiego 14, 40-282 Katowice, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

ZAŁĄCZNIK NR  2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

– Adresat: P.P.H.U NOVATO Dorota Zawisza, Wiesława Trzebinczyk S.C. ul. gen. Władysława Sikorskiego 14, 40-282 Katowice; e-mail: sklep@vermellonails.com

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)

– Data zawarcia umowy

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Data

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 (*) Niepotrzebne skreślić.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl